2020-Dec-06

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Vinnova satsar på nybygge i Borås

Skriv ut
innovationsplattform Norrby
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljara åtta miljoner kronor till innovationsplattform Norrby.

Nu beviljar Sveriges innovationsmyndighet Vinnova åtta miljoner kronor till innovationsplattform Norrby, projektet som ska säkra hållbar stadsutveckling i den nya stadsdelen Världsstaden på nedre Norrby i Borås.

– Vi fick pengarna för att Vinnova gör bedömningen att vårt initiativ har god potential att bidra till kunskapsutveckling och nya lösningar när det gäller utveckling av ett centrumnära blandstadsområde med inslag av miljonprograms bebyggelse. Vinnova anser att ett starkt konsortium med representanter från stad, forskningsorganisationer och näringsliv står bakom förslaget som efter intervjun vid Vinnova bedömts som "starkt på samtliga kriterier” enligt utlysningstexten, säger prorektor Martin Hellström vid Högskolan i Borås.

Innovationsplattform Norrby drivs i partnerskap mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Borås Energi och Miljö AB. Vad är det nya med Världsstaden i Borås?

Martin.Hellström– Det nya är att från början tillgodose kopplingen mellan befintlig bebyggelse (miljonprogram) och nybyggnation av en stor central belägen tomt till en stadsdel. Hållbarhetstanken ska omfatta hela stadsdelen inte enbart nybegyggelsen. Det är tänkt att det ska ingå en arkitekt från varje världsdel i ritningen av den nya stadsdelen och på så sätt sätta sin respektive prägel på den stadsdelen Norrby.

– Innovationsplattformen Norrby drivs av Partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås som är en plattform för forskning, utbildning, innovation och kommersialisering samt konkret stadsförnyelse.

För att det goda livet mellan husen ska bli verklighet måste invånarna kunna leva hållbart i sin vardag. Partnerskapet ska arbeta med både dagens bebyggelse och den planerade nyexploateringen för att skapa en hållbar helhet. En stor utmaning ligger i att bygga hållbart och attraktivt till priser som gör att människor har råd att bo där.

Partnerskapet utgår från en regional bas och bygger på en stark samarbets- och kunskapsdelningskultur.

– Plattformen bygger på täta kontakter mellan parterna och korta beslutsvägar och kontaktnätet innefattar utöver de huvudparterna ett antal företag samt Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och inte minst de boende i rubricerad stadsdel. Innovationsplattformen sammanför vetenskaplig expertis, förvaltningskunskap, demokratiska förankringsprocesser, företagsspecifik kompetens och medborgarnas engagemang.

Hur ska pengarna användas som ni får av Vinnova?

– Pengarna delas mellan Borås stad, Borås Energi och miljö, Högskolan i Borås och SP. De kommer att användas för att öka forskning, innovation, högskoleutbildning och utvecklingsarbete samt spridning av resultat. Arbetet inom plattformen skall leda till utökat internationellt samarbete och inte minst till framtida större satsningar inom forskningen.

Varför är det nödvändigt att arbeta tvärvetenskapligt?

– Hållbarhetsfrågor är tvärvetenskapliga i sin karaktär och omfattar såväl byggnadstekniska, ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter.

– Vårt projekt fokuserar på den "mellanstora" staden på omkring 100.000 invånare. Borås utgör ett exempel och har med stadsdelen Norrby en rejäl utmaning där en befintlig bebyggelse (miljonprogram) ska sammanlänkas med upprättande av en ny centrumsnära stadsdel. Detta är en problematik som även finns i andra städer av samma storlek både i Sverige och i andra länder, därför är frågeställningen i vårt projekt relevant även i ett internationellt perspektiv, säger Martin Hellström.

innovationsplattform Norrby2Högskolan står för den vetenskapliga dimensionen i samarbetet, medan SP bidrar med sin kompetens inom hållbarhet och stadsutveckling. På Norrby får man en unik möjlighet att arbeta med en befintlig stadsdel och nyexploatering i samma projekt.

Vinnovaprojektet startar efter sommaren och pågår två år. Därefter fortsätter parterna arbetet med att utveckla Norrby till en hållbar stadsdel. Parterna har också åtagit sig att medfinansiera projektet med minst lika mycket som anslaget från Vinnova.

Annelie Jonsson

TwitterFacebookDigg