2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Hur det komplexa hjälper tillverkare vinna över konkurrenterna

konferens

Kimberly Knickle och Robert Parker deltog för en tid sidan för sin arbetsgivare IDCs räkning i en delkonferens med titeln Nästa Generation och Tillverkning i Praktiken som hölls som en del av GDS i Texas.

Temat spanns runt ämnet hur man styr över något komplicerat. Det var andra gången på mindre än ett år som Knickle och Parker var med vid en konferens med liknande teman. Förra gången var i Spanien, skriver Knickle som var den som sammanfattade innehållet i konferensen i ett av IDCs nyhetsbrev till tillverkningsindustrin nyligen. Precis som förra gången gjordes inledningsvis en åtskillnad mellan "komplikation" som är något som ska tas bort, och "komplicerad" som är något som inte går att ta bort och som  finns i modern tillverkning med tanke på alla avancerade produkter, leveranser från när och fjärran och olika försäljningskanaler. Huvudinriktningen hos talarna och efterföljande diskussioner var fokuserad på hur man kan få ihop rätt blandning av människor, process och teknologi för att dessa tillsammans ska kunna få bort komplikationer och vända det komplexa till en fördel över konkurrenterna. De flesta av deltagarna var optimistiska vad gällde egna företagets långsikta möjligheter men uppskattade möjligheten att dela med sig om utmaningar och strategier med likasinnade baserat på en insikt om att framgångarna inte kommer om man bara gör som vanligt.

Man kom att tala om hur man gör för att börja producera nya produkter, hur leverantörsnätverket bör se ut, hur man fördelar arbete och hur framtidens fabrik kommer att se ut.

I en grupp diskuterade man förbättringar vid introduceringen av nya produkter. Deltagarna propagerade för att produkten måste var helt utvärderad och evaluerad innan produktionsstart. Man kan, skriver Knickle, lägga till att det krävs en ärlig uppskattning av möjligheterna på marknaden och av hur väl företaget möter krav på olikhet och värde. Det räcker inte med att man lyckats bedöma intäkterna från försäljning; det är bäst om man identifierar allt möjligt som underleveranser, tillverkning, kvalité och miljökrav.

Konferensdeltagarna kom fram till att det inte är särskilt svårt att finna rätt väg till introduktionen av en ny produkt men att det bara blir riktigt bra om man lyckats få med alla faktorer, något Knickle kallar "design för x"-faktorer. Om man utgår från att vår tidigare diskussion i Spanien koncentrerade sig på disciplin under processen, så kan det vara värt att notera att trots att designen av processen i teorin kanske kan vara var ganska simpel (man tar bara ett antal givna steg) så är det en annan historia att följa dessa i praktiken.

Tillverkare i USA ser också hur de måste klara service och tillgänglighet i förhållande till nätverkskostnad och lager där besluten påverkas av olika faktorer. Det kan handla om hur lång tid det tar från beslut till att man börjar tillverka, hur stora lagren är, var kostnaden landar, hållbarhet och miljö, närhet till input och kunder, regelverk (statliga eller kundernas, import- eller exportrestriktioner), hur man fortsätter jobba, hur marknaden växer och möjligheten att göra anpassningar.

De slutgiltiga rekommendationerna handlade om att målsättningen är ett leverantörsnätverk som är designat så att det har en bra ekonomisk förutsättning, med goda och globala sätt och där dessa sätt ger stöd åt mekanismer för förändringar och flexibilitet, om det behövs.

Man diskuterade också delarna som skapar komplexitet i dagens "sourcing". Det kan handla om kvalité/upprätthållande, talang, styrning vid risktagande, miljöhänsyn och kulturell vakenhet. I

Spanien handlade den diskussionen mest om hur väl man kan uppskatta kostnader, länka införskaffandet till kundens önskemål och hur man förstår hur regelverk påverkar detta. I Texas kom deltagarna fram till att den som jobbar med "sourcing" har väl av att göra följande: förstå vilka som är en leverantörs huvudsakliga kompetenser och förbättra dessa om nödvändigt, uppmuntra leverantörer att delta i ett samarbete, bygga en styrmodell utifrån att leverantören uppskattas och räknas, bygga och dela kunskap under arbetets gång (supplier dashboards), försäkra sig om att allt blir vältillverkat satt i motsats till möjligheten att köpa in, en sort passar inte alla utan se till att förväntningarna är i linje med det möjliga.

En blick mot framtiden; vi tror att tillverkare får möjlighet att förbättra sina inköp genom att använda traditionella metoder (styrning av inköp, etc.) och genom att använda även nya som är rika på information d v s som gör inköparna starkare.

När det blev dags att prata om framtida fabriker så var ämnet så populärt att åhörarna delades i två grupper. I den ena gruppen kom man fram till följande: Fabriker kommer i framtiden att vara "embedded with lean manufacturing principles" alltså helt jobba enligt "smala" principer eller billighetstänkande.

Personalen kommer att ha kompetens att lösa problem i realtid. På jobbet sker förändringar med flexibelt tänkande och snabbt. Utvecklingen av personalen blir mycket viktig. (Och en av grupperna menade att det blir mer utrustning och mindre personal vilket innebär att varje anställd behöver större kunskaper.) Avancerad teknologi (och billigare sådan) kommer att öka produktiviteten. Fabrikerna kommer att kopplas samman med andra fabriker i nätverk (både företagets egna och leverantörernas) för att ge stöd åt samarbetsformer.

Hållbarhetsfrågorna får en given plats.

Man rekommenderar följande arbetsprinciper:

Målet med designen är att skapa en global fördel på marknaden.

Kedjan av leveranser ska integreras och fungera väl för både inkommande material och utgående färdiga produkter.

Enkelhet möjliggör förändringar som styrs med verktyg som begripliggör och förklarar informationen visuellt.

Sedan handlade det om kvalité och om att skapa en framgångsrik approach till det begreppet. Det ämnet var vi från IDC, skriver Knickle, glada över att se. Hur man skapar kvalité är nämligen något som hamnar högt upp på listan vid all forskning. Tyvärr var ämnet inte med vid motsvarande konferens i Spanien. Men i Austin, Texas, fanns det med och deltagarna kom direkt in på vilka arbetssätt som bäst kan rekommenderas.

Man bör definiera och mäta framgångarna inom kvalité utifrån hur väl man lyckas möta kundens behov.

Man bör integrera och följa en grupp ledare samtidigt som man bjuder in grupper som jobbar med kvalité globalt, regionalt och eller lokalt att delta i utvecklingsarbetet.

Man bör försäkra sig om att inte dra ner på säkerheten för att man satsar på kvalitet.

Den respons vi får när vi hör tillverkare diskutera hur de hanterar sina anställda är den vanliga, att anställa, utveckla och behålla kvalificerad arbetskraft är inte lätt. Tillverkare i Austin diskuterade användningen av praktikplatser,  träning i att klara flera arbetsuppgifter, belöningar för goda insatser och utveckling av färdigheter och mentorskap, inklusive en blandning av "motsatt mentorskap" där man erbjuder yngre anställda att lära ut till dem med större erfarenhet om sina marknadskunskaper (och kanske annat som hur man använder teknologi) medan de tillförskansar sig värdefull processexpertis. Andra rekommendationer inkluderade hur man bör öka ansvaret (fördela makt), få yngre arbetskraft att arbeta på annan ort än den egna, locka och uppmuntra utvecklandet av bemanning bestående av olikheter (inkluderande kvinnor och minoriteter) på alla områden.

Man bör dessutom utveckla samarbeten med lokala utbildningsanordnare.

Man bör också uppgradera arbetet (kunskaper och förmågor). Sedan ska man se till att hämta talanger från det militära.Workshops Samtal eller så kallade workshops hölls på konferensen med syfte att komma fram till intressanta punkter. Dessa samtal utvecklade på ett bra sätt de ämnen som angavs och som handlade om komplikationer och komplexitet. När det diskuterades om komplikationer så sas det, skriver Knickle, att Lean Sigma fortfarande är viktigt. Lean Sigma är ett koncept för styrning. Vi fick höra om flera goda exempel på framgångar från en rad bolag som var med i workshops på konferensen.

Vi fick också höra hur man kan använda koncepten på olika sätt och hur de bör vara skräddarsydda för att svara mot enskilda behov.

Ett företag som Knickle nämner och som deltog i konferensen var Caterpillar. Det gick, skriver hon, att med Caterpillar som exempel förstå utmaningarna i globalt företagande och konkurrens och hur människor, processer och teknologi måste samverka för att uppnå strategiska objektiv. Under hela konferensen talades det så mycket om människor att man kom att använda frasen "kriga för att finna talanger". Två andra företag som deltog var Johnson & Johnson och Procter & Gamble. De anses vara ledande när det gäller att hantera och klara av komplexitet. Dessutom deltog teknologiföretagen AT&T och Cisco om hur de genom samarbete och mobilitet förbättrar sina företags resultat.

IDC personal som deltog på konferensen (Knickle och Parker) ville gärna återupprepa tre konklusioner som de presenterat i ett annat sammanhang för några månader sedan.

1. Det finns ett direkt samband mellan att hantera komplexitet och därigenom uppnå fördelar i konkurrensen med andra företag och hur man samarbetar för att uppnå bättre beslut.

2. Tillverkningsföretag behöver nya modeller inom ledarskap och utbildning lika väl som man behöver finna och utveckla talanger (influentiellt gentemot hierarkiskt ledarskap och hur man får dem som inte är chefer att hjälpa till och samarbeta).

3. Tillverkningsföretag betonar på nytt kunden och service till kunden och hur viktigt det är att förstå kundens krav för att uppnå ekonomisk tillväxt och tillväxt vad avser tillverkningen.

Knickle och Parker jobbar med forskning om industrin och då särskilt arbetsätt som fungerar väl i industrin. IDC ordnar konferensen och ger ut olika publikationer. Man jobbar även med t ex webcasts, presentationer på webben.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg