2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Insatser för långtidsarbetslösa innebär lägre lönekostnad

arbetsfrmedlingen2

Arbetsmarknadspolitiska program och bidrag finns fortfarande i vårt land. De innebär att arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd när de anställer, eller på annat sätt tar emot, arbetssökande från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har landets största databas med arbetssökande och de har i uppgift att hjälpa till när någon behöver anställa. Det lär finnas 140 000 presentationer att botanisera bland och Arbetsförmedlingen kan även hjälpa till att finna personal utomlands. Att anställa någon kan innebära att företaget har rätt till stöd, t ex vid anställning av långtidsarbetslösa.
Den som anställer en långtidsarbetslös kan ansöka om "nystartsjobb" hos Arbetsförmedlingen för den person han eller hon vill anställa. En person som varit arbetslös mer än ett år, eller sex månader för ungdomar, kan anställas med lägre lönekostnad.
Blanketter och faktablad finns på Arbetsförmedlingens hemsida på internet. Det ekonomiska stödet motsvarar två gånger den arbetsgivaravgift arbetsgivaren betalar.
Här är exempel på detta: För personer som fyllt 20 år vid årets ingång men ännu inte 26 är arbetsgivaravgiften 15,49 procent av lönen. Arbetsgivaren får i stöd 31,42 procent.
För personer som fyllt 26 år vid årets ingång men ännu inte 66 år är arbetsgivaravgiften 31,42 procent. Stödet är det dubbla, alltså ganska stort.
Alla arbetsgivare har rätt att få stödet. Man kan använda det när man anställer en långtidsarbetslös som tillsvidareanställd, eller för en begränsad tid eller på deltid. Kontakten med den arbetslöse behöver inte ha förmedlats vid Arbetsförmedlingen men det måste gå att bevisa att den arbetslöse är långtidsarbetslös och det gör man enklast via Arbetsförmedlingens register. Man ansöker på Arbetsförmedlingen om stödet och Arbetsförmedlingen ska ha fattat beslut om stödet innan anställningen påbörjas.
Förutom att rekrytera en långtidsarbetslös, går det att få stöd bland annat för att anställa en person med funktionsnedsättning, d v s nedsatt arbetsförmåga. Tanken är att stödet ska vara en kompensation så att funktionsnedsättningen inte märks. Det finns flera olika stöd för den som anställer någon med funktionsnedsättning:
Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen. Det är kanske det enda som behövs för att kompensera en funktionsnedsättning. Stödet kan omfatta dels individuella arbetshjälpmedel som beviljas direkt till personen men även särskilda anordningar på arbetsplatsen som beviljas till arbetsgivaren. Stöd kan lämnas för behov som uppstår under anställningens första 12 månader.
Stöd till personligt biträde. Det går att få bidrag för att kompensera merkostnader som uppstår i samband med att en handikappad får hjälp på arbetsplatsen. Stöd kan också lämnas till en arbetsgivare som anställer eller tar emot en ungdom med funktionsnedsättning för praktisk arbetslivsorientering eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, enligt en presentation av olika stödformer.
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd - SIUS: Detta stöd är till för att ge särskilt stöd vid introduktionen inför en anställning. Det särskilda stödet ges till både den arbetssökande som till arbetsplatsen av en SIUS-konsulent. Det ska användas för att träna sig i arbetsuppgifter och annat som krävs på jobbet. Man kan göra så att SIUS-konsulenten är med på arbetsplatserna och jobbar med den arbetssökande. Hör mer om detta på Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande kan under introduktionstiden få så kallat aktivitetsstöd.
Anställning med lönebidrag: Bidraget lämnas till arbetsgivare i form av bidrag till lönekostnaden och ges under en kortare eller längre tid, vanligtvis fyra år. Tanken är att man ska kunna anställa en person med rätt kompetens om han eller hon har en funktionsnedsättning. Bidraget ska kompensera för nedsatt arbetsförmåga.
Utvecklingsanställning: Stödet innebär att den som har en funktionsnedsättning och står långt från arbetsmarknaden kunna utveckla sin arbetsförmåga. Arbetet ska vara anpassat och görs i kombination med andra insatser. Ekonomiskt stöd ges till utvecklingsanställning ges till alla kategorier av arbetsgivare.
Trygghetsanställning: Alla arbetsgivare ges nu möjligheten att erbjuda anpassat arbete för personer som annars är hänvisade till anställning hos Samhall. Det är en möjlighet för arbetsgivare att ta vara på den kompetens och de erfarenheter som dessa personer har och samtidigt få stöd som ska kompensera för deras nedsatta arbetsförmåga. Arbetsgivaren kan få ekonomiskt stöd till lönekostnaden och så kallat anordnarbidrag som ersättning för särskilda kostnader.
Stödet för att anställa personer med funktionsnedsättning innebär att arbetsgivaren ska kompenseras för ändrad arbetsorganisation, alternativa arbetssätt eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen. Vad gäller tekniska hjälpmedel, låter Arbetsförmedlingen meddela, kan det vara fråga om stöd för att anpassa en programvara eller ett befintligt datorsystem.
Stöd finns också för att anställa arbetssökande med utländsk utbildning. Det går att få arbetsgivaravgiften betald om företaget anställer en person som kommit till Sverige och fått sitt uppehållstillstånd för högst tre år sedan. Hur länge det går att få stödet som går under rubriken Nystartsjobb, beror på hur länge den anställde varit arbetslös.
Arbetsplatsintroduktion innebär att en arbetsförmedlare fungerar som coach och hjälper till med introduktionen på en arbetsplats i högst sex månader. För att få ta del av Arbetsplatsintroduktion ska den arbetssökande ha fyllt 20 år, ha begränsad erfarenhet av svensk arbetsmarknad och vara motiverad. Förutsättningen är också att den arbetslöse kan ta ett jobb direkt. I första hand handlar introduktionsstödet om praktiska frågor. Det kan röra språkliga, sociala och kulturella spörsmål som coachen kan lösa.
Instegsjobb är ett bidrag till lönekostnaden som kan utnyttjas av den som anställer nyanlända invandrare. Den anställde ska ha fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och ska samtidigt läsa eller fått löfte om att läsa SFI, svenska för invandrare.
Det finns också insatser för dem som är under 25 år. Det går att få ekonomiskt stöd i högst ett år om man anställer någon som fyllt 20 men inte 26. Personen ska ha varit arbetslös, ha deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, fått försörjningsstöd av sin kommun, ha varit anställd på Samhall i minst sex månader eller nyligen ha beviljats uppehållstillstånd. Om den unge anställde varit sjukskriven går det att få stöd i högst fem år istället för bara ett år.
Dessutom finns det något som heter jobb- och utvecklingsgaranti som har blivit mycket omtalat i pressen. Man har pratat om ifall Fas 3 är en bra lösning eller inte. Fas 3 innebär att den som tidigare var arbetslös får beviljat 225 kronor per dag och arbetsgivaren har i praktiken gratis arbetskraft men från en person som är ny på jobbet.
Beslut om stöd och dess omfattning fattas av den lokala Arbetsförmedlingen.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg