2019-Jul-20

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Jim Heppelmann om PLM

Skriv ut

 

JamesHeppelmann

Jim Heppelmann skriver själv om varför PLM behövs i ett pressmeddelande. Modern tillverkningsindustri har lyckats leverera olika nivåer av kvalitet, säkerhet och olika produkter som hade varit omöjligt för företagets ägare sedan ett tjugotal år.

Nu när tillverkning är något för alla för att låna en fras från Thomas Friedman och det finns fler källor till råmaterial, flexibla och ansvarsfulla sparkapital - och naturligtvis nya marknader som kan växa.

Fördelarna med denna nya miljö för tillverkningsindustrin är självklara. Men komplexiteten hos de resluternade kanalerna för råvaror och distribution är stor. Och det är där som det potentiella priset som tillverkarna betalar för att höja den stora möjligheten att få en sann global marknadsplats. Med komplexitet kommer risk: distributionstid, uppfinningsmetod, fördelar på marknaden och ökat kapital, höjd börs, är subjekt under fler variabler än någonsin.

Ingenstans finns fler svårigheter och är den möjliga vinsten större än vid tillverkning av bilar. Att ta en bil från ritning genom design till produktion är en studie i komplexitet. Bilindustrin måste koordinera svårmanövrerade globala distribution, storskalig produktion, hög avkastning och övertala en svårfångad kund. Det är ett spel att varje bilfabrikör arbetar för att vinna genom att ta bästa möjliga teknologi mot industrins största utmaningar inklusive svår tävlan, att få ut produkterna och kontrollera kostnaden.

Air_France_Boeing_777

 

 

 

Med komplexitet kommer risk: distributionstid, uppfinningsmetod, fördelar på marknaden och ökat kapital, höjd börs, är subjekt under fler variabler än någonsin. Källa: Eyone.

 


Det är inte förvånande att största utmaningen är att kontrollera cashflow. I industriell teknologi är listan över komponenter för varje produkt känd för arbetaren som "BoM" eller överenskommen lista. Större andelen av en produkts kostnad återfinns i BoM och i dess styrning återfinner man största potentialen för at driva just den typen av besparingar som kan sprida leken och ge till huset och öka värdet. BoM kan styras och påverka inflytandet på 80 till 90 procent av produktens kostnad genom genomförandet av design och införskaffandet av material långt före tillverkning, hopplockning och leverans.

BoM-management är kritsikt i eftersökandet efter att vinna störst ordrar, där teknologin är en möjlighet för överlägsenhet. Men om det finns en svårbedömbar teknologistrategi kan det komplicera risken och svårformulerade IT-investeringar gör att oddsen för framgång blir mindre lyckade. Om trender från 1990-talet håller i sig kommer industrin att reflexmässigt vända sig till "enterprise resource planning" - ERP. Det är nästan säkert att ERP handlar mest om tillverkning, inventarier och den färdiga produktens fysiska service. Men dessa stadier av en produkts livscykel blir verkliga först när all design och beslut om tillgångar har gjorts ... och det är ofta för sent för att signifikant påverka en produkts marginal.

De stora svårigheten och möjligheten till vinst som definierar fordonstillverkning har drivit dessa tillverkningsföretag att blir ledare inom företagsinnovation. Nyligen, har många valt att implementera en kraftfull företagsvid lösning inom IT, i tillägg till ERP, för att ta hand om en produkts digitala liv, känd också som "product lifecycle management", eller PLM. PLMlösningar tar hand om alla produktkomponenter i BoM, eller underlaget, medan det underlättar för intern och extern distribution och det samarbete tillverkning kräver. Kostnad och egenskaper blir till mer i den kritiska designfasen än i någon annan fas och det är här som PLM är central för att lyckas med produktdesign.

Varför PLM är ett så användbart verktyg när man styr de tidiga digitala faserna i en produkts livscykel senare implementerad än ERP? Under det tidiga 1990-talet har industrin börjat se värdet av en enskild företagsomspännande lösning för planering av tillgångar som är integrerade med tillverkningsfasen, logistik, distribution, inventarium, skeppning och bokföring. ERP lovar att förbättra kalibrering och koordination av dessa företagets funktioner genom att höja synbarheten och förbättra kontrollen.

Enligt tidningen The McKinsey Quarterly var industrin snabb i att adoptera denna approach och det system som gjort den verklig genom stora investeringar under utvecklingsfasen. Industrin lanserade ERP utan problem, fick bort dålig effektivitet och standardiserade processer samtidigt som det blev lättare att definiera och hämta bästa practice. ERP hjälper effektivt till att styra upprepade transaktioner och är ideal när planering och bokföring görs för fortsatt fysisk tillverkning av en produkt. Men det kan bara bli effektivare och effektivt styra det fysiska livet hos en produkt när dess digitala liv har varit ordentligt styrt till den punkten.

PLM utvecklades som ett svar till löftet att styra effektivt i en produkts digitala liv. Det addresserar växande behov av produktdesign medan kampen pågår att styra, synkronisera och dela intressanta, komplexa, enskilda filer med computer-aided design, som är den bas med intellektuell property som definierar en produkt, mellan globala team och tillgångar. I tillägg är PLM bättre styrmedel för ingenjörskonst och processer inom produktdesign som definierar de tidiga skeden i någon produkts livscykel, bilar och andra. Alla dessa variabler är inrutade och definierade av den hela gralen vid kostnadskontroll - BoM, eller underlaget.

Under 2008 i sin AXISrapport beskriver Aberdeen Group PLMlösningen som en som stödjer produktutveckling genom "managing product information, including design data such as CAD models, documents such as specifications, and BoMs as a single product definition; tracking, managing, and automating governance and creation processes, such as portfolio management, program management, release management and change management." Med andra ord, PLM möjliggör för användare och tillverkare av produktinformation att fatta bättre produktutvecklingsbeslut.

PLM är en flexibel, dynamisk miljö som kan styra produktkunskap och data som flyter från och till en bred rikedom i källor. PLM ordnar processen genom vilken nya produkter har utvecklats, förbättrats och renats genom att skapa en ram för fortsatt process av förbättringar och kostnadsbesparingar. Och PLM kan bli satt i bruk i omgångar genom att adressera de viktigaste processerna först genom ett specifikt scenario för tillverkning och genom att lägga till ytterligare moduler och funktionalitet över tid. Industrin kan gå vidare i egen takt och bättre styra kostnader och resurser, och styra deras framgångar under tiden.

alt

 

 

 

 

 

 

Bilindustrin, till exempel, använder PLM som en viktig styrfunktion i utvecklingen av nya fordon och tillverkningen. Källa: Klever.

 

PLM och underlaget (BoM)

Medan ERP konsoliderar det system och de processer som finns runt en produkts fysiska liv som materiel och inventarium, fokuserar PLM på systemen och processer relaterade till en produkts intellektuella tillgångar.

All värdefull information som definierar produkten är en del av ingenjörskonsten via underlaget när den inkluderar information från mekanikdesign och eldesign samt ökningen av andelen inbäddad mjukvarukod. Men BoMs vikt minskar inte vid denna punkt, den är också fundamental vid skapande och skötsel av tillverkningen inklusive service som följer produkten genom sin ytterligare livscykel.

Idealt är det så att BoM också för in analysen för bättre beslut om tradeoff mellan föreslagna designförändringar och andra kritiska faktorer som kostnad och som följer ett mönster. När designen testats och validerats i digital form och till slut nått godkännade, blev informationen flyttad till ERP genom vilken produkttillverkningen styrs.

Att ha insyn i och kontrollera produkter medan dessa är i digital form möjliggör för industrin att fatta bättre beslut och ha maximal påverkan på kostnaden på design, inventarium och att göra plats för nya produkter redan i utvecklingscykeln.

PLM kan ge industrin kraft och flexibilitet att skapa och sedan erbjuda mer värde genom styrning av information i BoM. Genom att göra så kan PLM ha en ännu större inverkan på industrin än ERP: nyskapande skänker ökat värde, som driver inkomsten. Börsen stärks medan konkurrensen optimeras genom processförbättringar.

James Heppelmann är VD på PTC, Parametric Technology Corp.

 

Jane Hamrin

 

TwitterFacebookDigg